میر تتلو الکى مثلا من امیر تتلوأم  با داش شایان نشستیم امیر تتلو گوش میدیم شما چیکار میکنید ؟!؟ @shayan.asphalt