امیر تتلو تنها چیز که غیر ممکنه ، غیر ممکنه و اینو به دنیا ثابت میکنم من امیر تتلو و اینجا تهران سال  ١٣٩٤ ٦