امیر تتلو : به به به جوووووون بابا  آب و هواى شمال