امیر تتلو دمه غروبه میدونم دیگه عنشو درآوردم  اما تا شورشو در نیارم نمیشه !!! گر جهنم میروى مردانه رو  ٦  @mousaesmaeilpour