امیر تتلو آقا بهروز دوباره متوارى شده !! دست قهرمان هنوز ناقصه  لطفا زنده بیارینش  @behrozjonz