امیر تتلو : درختا هیچى بهت نمیگن !!! حتى اگه بشکنیشون !! چون میدونن که خدا هست یا شاخه ى جدید در میارن یا بدنشون موجب راحتی و استفاده ى یه موجود دیگه میشه و اونا میرن تو مرحله ى بعد زندگى !!! چون ایمان دارن !!! گوسفندااا تا لحظه ى آخر فکر میکنن دارى باهاشون شوخى میکنى و بازیت یکم درد داره !! میبخشنت ! تا لحظه ى آخر نگات میکنن و حتى گازت هم نمیگیرن و و باورشون نمیشه که ما بخوایم بکشیمشون، تازه وقتى گردنشونو میبرى شروع میکنن به دست و پا زدن  خدایا مارو ببخش  واى به حال ما انسانها  ٦ @hemayat_heyvanat