امیر تتلو : پسر تبیعت البطه با تِ دسته دار  همینجورى کرم داشتم دوست داشتم  چه خبر ؟! کى بوده چى گفته ؟! شب بخیرتون مبارک باشه  اینم باز کرم داشتم  دوست دارم  حرص درارم نه ؟!؟ میدونم  دوست دارم الان حرستونو درارم البته سِ ثابون ٦