امیر تتلو : شماره شیش بیداره و حواسش جمع ٦ @amirdva @siyawalton