Amir Tataloo :   nemidoonam kie baba fek konam kharejie asan  stylesho doost dashtam gozashtam  harf dar nayarin vali ino bebinam gereftam  shak nakonid  hala khoobe saro biare bala shabi kargadan bashe