امیر تتلو :من را از من بخواه و در من !! نه پشت نقابى زیبا یا در لباسى مجلل ! هر آنچه که هستم را دریاب !! شاید در تنهاییه زشت من خدایى بود زیباتر از نقاب و لباس مجلل !! من را شبیه من بخواه چون شبیه ها بسیارن و من ها تنها !! من را میکشى تا به دیگران اضافه کنى اما دیگران بسیارند و امثال من تنها !! آنها که بسیارند وقت بسیار داشتند اما جهان تغییرى نکرد زیرا که جهان خسته بود از تکرار و زمین همچنان در گردش و تکرار !! آنها که خلاف جهت دریا شنا میکنند قویترند نه خلافکار !!پروفسور امیر تتلو!!! آقا شیشو نیمه صبح شد یه کار میکنید من بخوابم یا قراره همینو پاشم برم سر تمرین و کار ؟!؟ ٦