امیر تتلو :این ساخته هاى دست ما هستند که پایه هاى بازارند !! مادامى که اینهمه وسیله ى ساخت دست انسان و اینهمه میوه براى فروش هست چرا ماهیان و دیگر حیوانات را بفروشیم! حتى واسه حشرات موزى فرصت زندگى هست ٦