امیر تتلو :باور کن راست میگم !! راجع به چیزایى که شنیدى حرف نزن چون ممکنه تو نخواى دروغ بگى ولى اونا شاید دروغ گفته باشن و دروغ اولین قدم رو به تباهیو مرگه !! راجع به چیزایى که دیدى حرف بزن چون چیزى که دیدى رو بقیه هم بالاخره یه روزى میبینن و واسه همینه که زمین گرده !! پس همیشه چیزى که دیدم و گفتم و به همین خاطر طبیعت همه ى حرفامو ثابت میکنه نه اینکه من عددى باشم !! ماه پشت ابر نمیمونه !!! شب چهاردهم همه چهره ى واقیشو میبینن وبقیه ى ١٦ روز هرجورى باهات رفتار بشه کارنامه ى اعمال اون ١٤ روز خودته !!!پروفسور شماره ٦