امیر تتلو :مینویسم و مینویسم  در تنهاییه بیدارم براى مردمى که در خوابند !! تنها میتوان زمانى خواب زشت افراد را دید که بیدار بود !! تنها میتوان وقتى ماهیت زشت الکل را فهمید که هوشیار بود !! در هنگام خواب بیداریست که نعمت است و در میان مستان هوشیارى !! خواهى بشوى رسوا همرنگ جماعت شو زیرا انان اگر رنگ خود بودند !! دریا رنگ خود بود و آسمان رنگ خود و شک و تردید و شباهت در میان ستارگان و ماهیها نبود و این شباهت و تکرار باعث خاموشیه و غرق شدن ستارگان در دریا و خفگیه ماهیان در آسمان نمیشد !!! آرى اگر همه به رنگ خود بودند زندگى جریان داشت و رنگها و ستارگان و ماهیان زنده !!