امیر تتلو :چهار صبحتون مبارک  من از خدا میخوام که سگها بفهمن با وجود معرفتى که دارن چرا دین اسلام لقب نجس رو بهشون داده و بتونن پاک بشن و زنده بمونن !! چون اونا تنها موجوداتى هستند که حاضر میشن خودشون رو براى صاحب انسانشون فدا کنن ، در صورتى که صاحبى نیست به غیر از پروردگار معرفت نیز همانند دروغ دو قطب منفى و مثبت دارد ❤️ الهى آمین