امیر تتلو : این عکسه کاور آهنگه و خود آهنگ هم تا ١١/١٢ شب تمومه و همونموقع میدیمش بیرون و ویدئورم صبح خودم شخصا میبرم صدا و سیما ، قبول کردن که ایشالا از همونجا پخش میشه !! قبول نکردن هم پس فردا میذاریمش رو اینترنت و هرکى هرجا خواست بذاره  ٦