امیر تتلو : شماره شیش بیداره یه کار کنید من بخوابم ١٠ صبح باید برم سر تدوین ویدئو که تا ظهر که صدا سیما بازه تمومش کنم و ببرمش  اینجورى که بوش میاد فک کنم باید همینو یه کله برم چون همه جام هم زخمه اصلا نمیتونم بخوابم