امیر تتلو آره صدر و دوست دارم من واسه تنها روندنا ٦