امیر تتلو :همرو میشه دوباره بخشید ولى فقط یه سریارو میشه دوباره دید !! خیلیارو بخشیدم اما دیگه باید تو خواب ببینن که کنارم وایسن اما خیلیارم خراب کردن و باز کنارم وایمیسن !! اینجاس که همه میفهمن اونایى که فکر میکنن زرنگن فقط فک میکنن زرنگن ! وقتى حرف دلتو گوش کنى اونا که دلشون کثیفه رو نمیبینى ، فقط میبخشى !! ❤️٦