امیر تتلو خیلى خسته شدم  خیلى  از صبح زووود زیر آفتاب اونم وسط دریا اونم با پوتین و لباس کامل پوشیده  رووز آخر دورمونه و اذان مغرب رو که بگه دوباره عکس میذارم اونم بعد از چهارده روز دلتون برام تنگ شده میدونم   خدایا شکرت که اینارو دارم ، تتلیتیامو  ❤️ به عشقشون همه کار میکنم خداشاهده حتى همه زندگیمو میدم٦