امیر تتلو هنوز یک دهم کار رو هم نگرفتیم  پروژه واقعا سنگینه اما مطمئنم که جلوتون رو سفید میشیم