امیر تتلو خوب شباى احیا هم تموم شد و امیدوارم که دعاهاى همتون مستجاب شه و خدا صداى همتون رو بشنوه و عشق تو کشورمون جارى شه ❤️  من که خیلى خوشحالم و بازم میگم که امسال خدا رو شکر میکنم که سعادت این رو داشتیم که بتونیم براى اولین بار تو تاریخ این همه آدم اونم تو شباى احیا دعاهامون رو بنویسیم !! چون میدونید که خوده نوشتن دعا یعنى ثبت کردنش، اثر دعا رو چند برابر میکنه !! تازه وقتى دعاهاى بقیرو پاى کامنتا میخونیم ، هم به دعاى اونا انرژى دادیم و هم نا خوداگاه خودمون هم اون دعارو براى خودمونم کردیم ❤️  بازم مرسى که بودین و این جمع قشنگ رو درست کردین ❤️  کمتر از یک ساعت دیگه هم یعنى سر ساعت چهار صبح آهنگ "ممنوع" اولین آهنگ از آلبوم ممنوع با تنظیم "استاد نادر کوهستانى"رو بیرون میدیم ، جمعه هم هستو تعطیل پس بیدار بمونید که اینترنتو منفجر کنید باشه ؟!؟!؟٦@naderkoohestani