امیر تتلو : تو تیم جدیدم ! هیشکى بهم پاس نمیده  ٢٠٠ تا استارت تو عمق زدم انگار نه انگار پاس نمیدادن  عصبى شدم اومدم سر کار مغزم نمیکشه  در ضمن کوو؟! بیا بگرد ٦