امیر تتلو :یه سرى فک میکنن خیلى زرنگن !! اما فکر میکنن !! عقله کل من میدونم با کفش سالن رو چمن بازى نمیکنن !! همه مدلشم دارم هم استوک ریز واسه چمن مصنوعى هم معمولیش و هم واسه چمناى بلند !!! اما پام مشکل داره !! کلا استوک اذیتم میکنه !!! هم پامو هم کمرمو !!! پریروز استوک پام کردم و زخم شد !! این دو روزم با همین پا دوئیدم و با همین شرایط هم خودمو میرسونم تا چشه یه سرى حسود دراد شب بخیر  ٦