امیر تتلو :چى ازش میخواى اون که همه کار کرد  ما داریم همه ى سعیمون رو میکنیم که همه با هم آشتى کنیم و همه پشت هم باشیم و عشق رو تو کشورمون جارى کنیم !!! اینجا خونه ى خودمونه ، کشور و محل تولد ماست و هرکى هر گلى زد به سر خودش زده !!! همه تو یک کشتى هستیم و هرکى زیر خودش رو سوراخ کنه حتما به بقیه هم لطمه وارد کرده !! واى به حال اونا که سنگ میندازن چون من نیّتم اصلا و اصلا براى خودم نیست و براى خوشبختى و آرامش میلیونها ایرانیه !! پس بدونن که سنگ جلو پاى میلیون ها ایرانى میندازن !! باشد که همه پشت هم باشیم و برادر و برابر باشیم زیر سایه ى پروردگار و پایبند به اعتقادات و احترام به ارزش ها ❤️الهى آمین روزتون بخیر6