امیر تتلو منو گرگم  خودش نیست اما لباسش چرا  شیش ساعتم تموم شد !! باور کنید یه چیزایى یاد گرفتم که تو شیش سال هم نمیشه فهمید !! چون تنها بودم و وحشى و با فکر باز به عشق شما  ❤️ تهش هیچیم که نشه یه بدنه سریع و قوى ساختم !! مگه نه ؟!؟