امیر تتلو : داشتم روپایى میزدم یهو اینو دیدم  اینو بتونى رد کنى دیگه از تریلیم رد میشى  عالیه استیله دیوا اینجا  @amirdva