امیر تتلو نیاى بدى شده !! حاصل دست بردن تو خلقت خدا و به هم زدن تعادل طبیعت هم همین میشه !! اونایى پرواز میکنن که حق و لیاقت پرواز ، ندارند و اونایى که بسته ان ، اگه ولشون کنى آسمونو جر میدن !!@hemayat_heyvanat