امیر تتلو :ناموسن یه کار کنید من بخوابم  خسته ام میفهمى ؟! خسته الکى مثلا من دونکیشوته ، رومو ژولیته ، چیه ؟! اونم  با زبون خوش یه وردى چیزى بخونید من بخوابم وگرنه صب بیدار شم زن میگیرم ٦