امیر تتلو : وارد روز سوم شدیم چهار صبحتون مبارک ❤️  من از خدا میخوام که همیشه جلوى شما روسفید باشم و همیشه بتونم سربلند و با افتخار کنارتون باشم  ❤️ الهى آمین