امیر تتلو : خوب ما اومدیم سر تمرین و بازم تمریناى شبانه و ورزشو ورزش !! البته اگه پا و کمره جواب بده و البته ، البته نداره، تا اینجا اومده باید بده،من این حرفا حالیم نى  راستى مالبرو هم براش گرفتم ولى هنو تیر میکشه  @spinning.ir @avanaco