امیر تتلو یه سرى جنبه ى هیچیو ندارن والا  منم که عادت دارم  من که کار خودمو میکنم و بابام خدا بیامرز هم نمیتونست بگه چیکار کنم چى کار نکنم چه برسه به یه سرى حسود