امیر تتلو :خداوندا روزم را با نام و یاد تو آغاز میکنم و هم اکنون از دولت عشق الهى همه ذرات تنم در مسیر تو گام بر میدارند زیرا هیچ هدف و انگیزه اى به غیر از تو و جارى کردن عشق روى کره ى زمین نیست و همه چیز غیر از این دو فانى و متعلق به زمین است  پروردگارا من "امیر حسین" هر روز و هرشب فقط و فقط در مسیر تو قدم بر میدارم ، در میان انسانهایى که حتى از خودشان میهراسند و از حقیقت فرار میکنند قلبم را پر از نور الهى کن و به پاهایم قدرت بده و مرا به حقیقت برسان❤️ الهى آمین ❤️